උඩවැඩියා මල් වගාව -Orchid

0
3087
Orchid - Dendrobium
Orchid - Dendrobium